top of page

Klacht?

Wij hopen natuurlijk dat alles goed gaat tijdens de reizen met Sailing Kids. Toch kan het onverhoopt voorkomen dat u een klacht heeft. Het blijft tenslotte mensenwerk. Bedenk voordat u een klacht indient, welk doel u er mee wilt bereiken.

Vaak zijn persoonlijke conflicten, onenigheden of misverstanden al op te lossen door een goed persoonlijk gesprek, eventueel onder begeleiding van onze vertrouwens persoon.

In het geval dat u een klacht heeft over de Stichting Sailing Kids, haar handelswijze, bestuursleden of vrijwilligers, geven wij hieronder de te volgen procedure aan. Het gaat hier uitsluitend om serieuze klachten, voor gewone vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij ons secretariaat.

Wilt u eerst een persoonlijk gesprek met een vertrouwenspersoon?


Peter Wortman is onze vertrouwenspersoon, u kunt hem bereiken via een mail aan: vertrouwenspersoon@sailingkids.eu

Klachten procedure Stichting Sailing Kids (versie januari 2019)

  1. Indien een belanghebbende een klacht heeft over de stichting kan de belanghebbende zich hierover schriftelijk tot het bestuur van de stichting wenden, hetzij per brief, hetzij per e-mail, hetzij per online klachtenformulier. De klacht dient in eerste instantie te worden gericht aan het secretariaat van de stichting. Uiterlijk 1 maand na ontvangst van de klacht zal een gemotiveerd antwoord naar de belanghebbende worden gestuurd.

  2. Indien de belanghebbende niet wenst te berusten in het ontvangen antwoord kan hij gemotiveerd schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur van de stichting. Uiterlijk 2 maanden na ontvangst van het bezwaar zal een gemotiveerd schriftelijk antwoord naar de belanghebbende worden gestuurd.

  3. Indien de belanghebbende niet wenst te berusten in de op grond van lid 1 ontvangen reactie, is hij/zij gerechtigd om zich tot het bestuur van de stichting te wenden met een schriftelijk gemotiveerd standpunt.

  4. Het bestuur is gehouden de klacht nader te onderzoeken. Het bestuur kan van degene die het geschil aanhangig heeft gemaakt, verdere inlichtingen verlangen die het bestuur nodig oordeelt. Indien de belanghebbende dat wenst, zal het bestuur de belanghebbende in de gelegenheid stellen zijn/haar standpunt op een door het bestuur te bepalen wijze en tijdstip nader toe te lichten. Uiterlijk zes maanden nadat het bestuur de schriftelijke klacht en eventuele verdere informatie die het bestuur nodig acht, heeft ontvangen, geeft het bestuur een oordeel over de ingediende klacht.

  5. Het bestuur brengt zijn oordeel binnen twee weken nadat dit tot stand is gekomen schriftelijk ter kennis van de belanghebbende. Voor zover er naar aanleiding van de klacht concrete maatregelen zijn genomen zullen die eveneens worden vermeld.

 

Post adres secretariaat: Stichting Sailing Kids, Houting 6, 4007NN, Tiel.

E-mail kantoor:  KLIK HIER OM MAIL TE STUREN  (Deze optie heeft de voorkeur en werkt het snelst)

Telefoon secretariaat: 06-34388308 (tijdens kantooruren)

Klachten Formulier invullen online

In het voorkomende geval dat u een klacht heeft over de Stichting Sailing Kids, haar werkwijze of die van haar bestuursleden of vrijwilligers, dan willen wij dit graag van u horen. U kunt dit direct doen via bijgaande knop;
Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en zo snel mogelijk in behandeling genomen.

Let op: Indien u gewoon een vraag heeft of anderszins contact wilt opnemen, doet u dat dan bij voorkeur via een reguliere email aan het kantoor.

bottom of page